Aug 20, 2014

Birthday card

Pozdrav!
Napravila sam ovu rođendansku čestitku za moju mamu.
Ona je nažalost  preminula prije 12 godina...
Rođendan joj je bio 5.08. imala bi 52 godine.
Ali ja joj za svaki rođendan i majčin dan napravim čestitku...
 Htjela sam je podjeliti s vama.

Hello! 
I made this birthday card for my mom. 
She sadly passed away 12 years ago ... 
Her birthday was 8.5. If she were alive she would be 52 years.
But for every birthday and Mother's Day I make a card for her... 
I wanted to share with you.I would like to enter  into the following challenges:
Aug 12, 2014

Đurđevački pijesci


Dio pijesaka koji se nalazi istočno od grada Đurđevaca proglašen je 1963. godine posebnim geografsko-botaničkim rezervatom kao lako prepoznatljivim i jedinstvenim staništem u Hrvatskoj.

Rezervat zauzima površinu od ukupno 19,5 ha. Obuhvaća odjel 11a i dio je gospodarske jedinice Đurđevačke nizinske šume kojom gospodare Hrvatske šume, Šumarija Đurđevac.

Predstavlja jedan od posljednjih ostataka nekad prostranog 12 km dugog pojasa Podravskih pijesaka s kojeg je vjetar raznosio sitne čestice pijeska po podravskoj ravnici i zasipao okolne usjeve i „sve živo‟.

Taj pokretni sivo-žućkasti pijesak odredio je i reljef tog posebnog rezervata koji je valovit. Karakterizira ga izmjena pješčanih humaka i udubljenja u visini 4-6 m.

Specifičnost reljefa također se odražava i na specifičnost vegetacije.
Na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci združuju se biljke istočno- europskog i zapadno-europskog podrijetla s endemičnim biljkama Panonske kotline.

Uz travu gladicu (Corynephorus canescnes) i vlasulju bradicu ili rukavičastu vlasulju (Festuca vaginatae) na području rezervata nalazimo i majčinu dušicu pješčarku (Thymus serpyllum), trputac vuzliku (Plantago indica), poljski pelin (Artrenisia campestris ), trobridi lanolist (Linaria genistifolia) i dr.
Osebujnost staništa i vegetacije također uvjetuje i specifičnost i prisutnost velikog broja životinjskih vrsta.

Međutim, djelovanjem što čovjeka, što prirodne sukcesije današnja slika Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci umnogome se razlikuje od one iz vremena kad je on zaštićen.

Da bi se smirili i učvrstili pijesci tu je davno zasađen grm zečjak ili lakotnik (Cytisus scoparius).

Rezultat toga je da su ti pijesci postali nepokretni, međutim širenjem zečjaka, bagrema, kupine i drugih nepješčarskih vrsta pješčarska vegetacija ubrzano se potiskuje i polako nestaje.

Svrha zaštite tog posebnog rezervata je očuvanje preostalog dijela pješčanih naslaga kao specifičnog reljefa i staništa važnog za opstanak osebujne vegetacije pijesaka endemične biljne zajednice trave sivkaste gladice i vlasulje bradice, uz koju je vezan veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, od kojih se neke ne mogu naći nigdje drugdje u Hrvatskoj.

Za zaštićeno područje propisane su Mjere zaštite za „Posebni (geografsko-botanički) rezervat Đurđevački pijesci‟ („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije‟ broj 10/99.)

                                           ***
Part sands located east of the city Đurđevac declared in 1963 a special geographical and botanical reserve as easily recognizable and unique habitat in Croatia.

The reserve covers an area of 19.5 hectares. Includes section 11a and is part of the economic unit Đurđevački lowland forests which are managed by Croatian Forests, Forestry Đurđevac.

It is one of the last remnants of once vast 12-km long belt Podravske sands from which the wind blew tiny particles of sand per Drava valley and showered the surrounding crops and "every living thing".

The moving gray-yellowish sand ordered the relief of the special reserve is wavy. It is characterized by changes of sandy mounds and depressions in the amount of 4-6 m.

Specificity of relief is also reflected in the specific vegetation.
The Special geographical and botanical reserve Đurđevački Sands combine plants of the East European and West European origin with endemic plants of the Pannonian Basin.

With grass Gladic (Corynephorus canescnes) and wig beard and wig rukavičastu (Festuca vaginatae) in the reserve there and thyme Pratincole (Thymus serpyllum), plantain vuzliku (Plantago indica), field wormwood (Artrenisia campestris), triangular lanolist (Linaria genistifolia) et al.
The peculiarity of habitats and vegetation also determines the specificity and the presence of a large number of animal species.

However, acting as a man, as natural succession today's image of the Special geographical and botanical reserve Đurđevački Sands differs from that from the time when he is protected.

To calm and secure the sands there is a long-planted shrub or zečjak lakotnik (Cytisus scoparius).

The result is that these sands have become immobile, but the expansion zečjaka, acacia, blackberry and other types nepješčarskih sandstone vegetation is rapidly suppressed and slowly disappears.

The purpose of the protection of the special reserve is to preserve the remaining portion of sandy sediments as a specific landforms and habitats important for the survival of distinctive vegetation sands endemic plant communities of grass and fescue Gladic gray beard, next to which is attached a large number of plant and animal species, some of which can not be found elsewhere in Croatia.

For the protected area provides for protection for "Special (geographical and botanical) reservation Đurđevački Sands" ("Official Gazette of Koprivnica County" number 10/99.)Aug 4, 2014

Pulpito !

Pozdrav!
Napravila sam igračku za svoju kčer.
Nije savršena ali za prvi put e ispala dosta dobro!
Tutorijal za Pulpito ! (klik na ime)

Hello!
I made a toy for my daughter.
It is not perfect, but for the first time it  turned out quite well!
Tutorial for Pulpito (click the name)